S.C.F.- 32, Maharaja Ranjit Singh Market, Outside Near Magnum Palace, Sangrur-Uppli Road, Sunami Gate, Sangrur, Punjab