Jyoti Parkash Eye & Gynae Care Centre, Kahnuwan Road, near SD College, Gurdaspur, Punjab