Chabhal Road, near Mahindera Enclave, Bypass, Tarn Taran Sahib, Punjab