Chota Choraha 2-NA, 22, Dadabari Ext, Dadabari, Kota, Rajasthan